Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ITQ
CTCP Tập đoàn Thiên Quang
Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
0321 3997 185
0900233261
03000 - Công nghiệp
Phạm Quang Trung - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Diệu Linh - Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
01/10/2012
238.433.050
22.123.705
23.843.305
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/04/2020 08/04/2020 25/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/04/2019 03/04/2019 27/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi