Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
INC
CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO
Số 100, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chính Minh
08 3899 5588
030484361
09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Nguyễn Ngọc Khánh - Giám đốc
Phùng Thị Thơm - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
14/07/2011
20.000.000
2.000.000
1.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 08/04/2019 09/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 24/07/2018 25/07/2018 10/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 04/04/2018 05/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi