Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IDV
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc
Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
0211-3-720945
2500222004
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc
Nguyễn Huy Tùng - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
01/06/2010
210.234.500
21.023.307
18.351.351
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/12/2020 04/12/2020 19/12/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/12/2020 04/12/2020 14/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/09/2020 10/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 29/05/2020 01/06/2020 10/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 21/11/2019 22/11/2019 01/12/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 21/11/2019 22/11/2019 06/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi