Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IDC
Tổng Công ty IDICO - CTCP
151 ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP Hồ Chí Minh
+84 028 3 438 8883
0302177966
04000 - Xây dựng
Nguyễn Văn Đạt - Tổng Giám đốc
Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/12/2019
3.000.000.000
300.000.000
300.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/07/2020 23/07/2020 06/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2020 25/03/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi