Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HVT
CTCP Hóa chất Việt Trì
Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
(84-210)3 911 513 – 3911 698
2600108217
03000 - Công nghiệp
Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thu Hương - Người CBTT
Bình thường
Hoạt động
08/05/2009
109.880.590
10.988.059
10.988.059
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/12/2019 16/12/2019 31/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/06/2019 24/06/2019 09/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 29/03/2019 01/04/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/12/2018 14/12/2018 28/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 22/06/2018 25/06/2018 10/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 29/03/2018 30/03/2018 20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi