Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HVA
CTCP Đầu tư HVA
Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
02923826688
0104659943
09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Vương Lê Vĩnh Nhân - Chủ tịch HĐQT
Ngô Thị Thảo - Trợ lý chủ tịch HĐQT
Kiểm soát-Tạm ngừng giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
30/07/2015
56.500.000
5.650.000
5.650.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/05/2019 06/05/2019 20/05/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 08/08/2018 09/08/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi