Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HJS
CTCP Thủy điện Nậm Mu
Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Ha Giang
0219.3827.276
5100174626
03000 - Công nghiệp
Đỗ Văn Hà - Giám đốc
Nguyễn Thanh Lệ - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
20/12/2006
209.999.000
20.999.900
20.999.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/09/2019 10/09/2019 25/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 07/06/2019 10/06/2019 21/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/03/2019 26/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 05/09/2018 06/09/2018 19/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 29/05/2018 30/05/2018 28/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 22/03/2018 23/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi