Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HJS
CTCP Thủy điện Nậm Mu
Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Ha Giang
0219.3827.276
5100174626
03000 - Công nghiệp
Bùi Trọng Cẩn - Giám đốc
Trần Xuân Du - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
20/12/2006
209.999.000
20.999.900
20.999.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/09/2021 16/09/2021 29/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 02/06/2021 03/06/2021 25/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 30/03/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/11/2020 25/11/2020 25/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 18/09/2020 21/09/2020 30/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 19/03/2020 20/03/2020 27/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi