Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HHG
CTCP Hoàng Hà
Số 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
(036) 3846908
1000272301
05000 - Vận tải kho bãi
Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT
Đinh Văn Thọ - Trợ lý Tổng Giám đốc
Cảnh báo-Kiểm soát
Hoạt động
28/07/2010
348.963.540
34.896.354
34.896.354
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2022 28/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/12/2021 27/12/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 22/04/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi