Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HGM
Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
02193866708, 02193867533
5100101762
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Ma Ngọc Tiến - Giám đốc
Đỗ Khắc Hùng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
21/12/2009
126.000.000
11.920.720
12.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/10/2019 02/10/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 19/07/2019 22/07/2019 31/07/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 13/03/2019 14/03/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 03/08/2018 06/08/2018 28/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 08/05/2018 09/05/2018 24/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 13/03/2018 14/03/2018 30/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi