Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HGM
Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
02193866708, 02193867533
5100101762
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Đỗ Khắc Hùng - Giám đốc
Đỗ Khắc Hùng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
21/12/2009
126.000.000
11.920.720
12.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/08/2021 20/08/2021 20/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 06/05/2021 07/05/2021 28/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/03/2021 16/03/2021 10/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 25/05/2020 26/05/2020 10/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 13/05/2020 14/05/2020 25/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 13/03/2020 16/03/2020 01/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 01/10/2019 02/10/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 7 bản ghi