Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GKM
CTCP Khang Minh Group
Khu công nghiệp Châu Sơn, P.Lê Hồng Phong, Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
03516257888
0700510750
03000 - Công nghiệp
Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Việt Hà - Ủy viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
17/07/2017
238.139.000
23.813.900
23.813.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/10/2021 08/10/2021 Trả cổ tức bằng CP
2 08/09/2021 09/09/2021 20/09/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3 16/04/2021 19/04/2021 15/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 20/03/2020 23/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 17/12/2019 18/12/2019 Trả cổ tức bằng CP
    Tổng số 5 bản ghi