Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GDW
CTCP Cấp nước Gia Định
2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
(08) 3841 2654
0304806225
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Công Minh - Giám đốc
Nguyễn Văn Đắng - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/12/2018
95.000.000
9.500.000
9.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/08/2021 09/08/2021 10/08/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 28/05/2021 31/05/2021 15/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 26/03/2021 29/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/11/2020 30/11/2020 04/12/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 17/07/2020 20/07/2020 10/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 18/05/2020 19/05/2020 02/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 01/04/2020 03/04/2020 22/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi