Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DZM
CTCP Chế tạo máy Dzĩ An
Số 3, đường số 1, khu công nghiệp Sóng Thần I, huyện Dzĩ An, tỉnh Bình Dương
(0650) 3790901
3700363445
03000 - Công nghiệp
Đặng Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Bùi Thị Phước Hạnh - Kế toán trưởng
Cảnh báo
Hoạt động
11/06/2009
53.959.850
5.395.985
5.395.985
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2020 02/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/05/2019 06/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi