Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DNC
CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng
Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
(031) 3.856.209
0200155561
03000 - Công nghiệp
Đỗ Huy Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vũ Thị Lương Dung - Uỷ viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
23/12/2009
51.378.500
5.137.850
5.137.850
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/07/2022 26/07/2022 Trả cổ tức bằng CP
2 21/02/2022 22/02/2022 28/03/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 21/02/2022 22/02/2022 02/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/09/2021 08/09/2021 08/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 19/02/2021 22/02/2021 03/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 05/01/2021 06/01/2021 05/02/2021 Trả cổ tức bằng tiền
7 21/09/2020 22/09/2020 08/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi