Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DNC
CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng
Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
(031) 3.856.209
0200155561
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vũ Thị Lương Dung - Uỷ viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
23/12/2009
51.378.500
5.137.850
5.137.850
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/01/2021 06/01/2021 05/02/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/09/2020 22/09/2020 08/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/08/2020 06/08/2020 Trả cổ tức bằng CP
4 17/02/2020 18/02/2020 21/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 17/02/2020 18/02/2020 08/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 13/09/2019 16/09/2019 04/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 05/03/2019 06/03/2019 18/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 05/03/2019 06/03/2019 06/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi