Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DNC
CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng
Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
(031) 3.856.209
0200155561
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vũ Thị Lương Dung - Uỷ viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
23/12/2009
41.103.200
4.110.320
4.110.320
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/02/2020 18/02/2020 21/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/02/2020 18/02/2020 08/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 13/09/2019 16/09/2019 04/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 05/03/2019 06/03/2019 18/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 05/03/2019 06/03/2019 06/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 24/12/2018 25/12/2018 10/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 29/10/2018 30/10/2018 Trả CP thưởng
8 29/10/2018 30/10/2018 Trả cổ tức bằng CP
9 01/03/2018 02/03/2018 31/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
10 01/03/2018 02/03/2018 05/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 10 bản ghi