Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DL1
CTCP Tập đoàn Alpha Seven
120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
02693829021
5900437257
05000 - Vận tải kho bãi
Nguyễn Đình Trạc - Tổng Giám đốc
Nguyễn Tường Cọt - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/03/2010
1.011.773.530
101.177.353
101.177.353
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/05/2021 24/05/2021 26/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/05/2020 27/05/2020 21/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi