Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DIH
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An
Số 25 Hùng Vương, Phường Cẩm Phô, Tp Hội An
05103 863531
4000391600
04000 - Xây dựng
Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT
Võ Hồ Quỳnh Giao - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
27/04/2011
59.949.620
5.910.262
5.979.962
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/09/2020 28/09/2020 28/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 13/03/2020 16/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/09/2019 26/09/2019 28/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 06/06/2019 07/06/2019 28/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi