Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DGC
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
18/44 phố Đức Giang, p.Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
0438271620
0101452588
03000 - Công nghiệp
Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Bình thường
Hoạt động
26/08/2014
1.293.636.160
129.362.743
129.363.616
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/02/2020 02/03/2020 28/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/12/2019 23/12/2019 14/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 08/05/2019 09/05/2019 Trả cổ tức bằng CP
4 11/04/2019 12/04/2019 24/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 04/03/2019 05/03/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 16/01/2019 17/01/2019 28/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 14/12/2018 17/12/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8 13/03/2018 14/03/2018 05/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi