Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DC4
CTCP DIC số 4
Số 4 - Đường 6 - Khu đô thị Chí Linh - TP.Vũng Tàu
0643613518
3500686978
04000 - Xây dựng
Lê Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Tuyết Hoa - Phó Tổng Giám đốc Tài chính
Bình thường
Hoạt động
03/11/2008
290.000.000
29.000.000
29.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/05/2019 14/05/2019 Trả cổ tức bằng CP
2 28/02/2019 01/03/2019 30/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/07/2018 10/07/2018 06/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 17/05/2018 18/05/2018 17/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi