Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DAE
CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng
78 Pasteur, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
(84) 0511.3886497
0400463362
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Lý Xuân Hoàn - TV HĐQT, Giám đốc
Nguyễn Vũ Thanh Bình - Trưởng phòng kế toán
Bình thường
Hoạt động
28/12/2006
14.986.800
1.498.680
1.498.680
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/03/2020 10/03/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/03/2020 10/03/2020 25/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2019 20/03/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/12/2018 10/12/2018 27/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>