Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DAE
CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng
39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ,Thành phố Đà Nẵng
02363797971
0400463362
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Lý Xuân Hoàn - TV HĐQT, Giám đốc
Nguyễn Vũ Thanh Bình - Trưởng phòng kế toán
Bình thường
Hoạt động
28/12/2006
14.986.800
1.498.680
1.498.680
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/03/2021 04/03/2021 02/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/03/2021 04/03/2021 26/02/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/03/2020 10/03/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/03/2020 10/03/2020 25/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi