Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CTP
CTCP Minh Khang Capital Trading Public
số 705 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
0888542020
3200474316
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Tuấn Thành/ Đinh Văn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc
Trần Thị Lan Anh - Thư ký
Bình thường
Hoạt động
28/07/2016
120.999.920
12.099.992
12.099.992
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/06/2020 15/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/04/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 08/11/2019 11/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 12/04/2019 16/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi