Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CMS
CTCP CMVIETNAM
Ô 60, Khu A ĐG QSD đất, đất 3Ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
084 35738555
0102307343
04000 - Xây dựng
Kim Ngọc Nhân - Tổng Giám đốc
Đinh Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
29/11/2010
172.000.000
17.200.000
17.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/04/2019 10/04/2019 24/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 02/04/2018 03/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi