Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CDN
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
26 Bạch Đằng, Hải Châu, Tp Đà Nẵng
0511.38222512
400101972
05000 - Vận tải kho bãi
Trần Lê Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán
Bình thường
Hoạt động
30/11/2016
990.000.000
99.000.000
99.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/12/2019 05/12/2019 16/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/10/2019 29/10/2019 10/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 09/04/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/12/2018 28/12/2018 25/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 30/08/2018 31/08/2018 10/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 21/05/2018 22/05/2018 30/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 06/04/2018 09/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi