Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CDN
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
26 Bạch Đằng, Hải Châu, Tp Đà Nẵng
0511.38222512
400101972
05000 - Vận tải kho bãi
Trần Lê Tuấn - Tổng Giám đốc
Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán
Bình thường
Hoạt động
30/11/2016
990.000.000
99.000.000
99.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/06/2021 25/06/2021 05/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 18/03/2021 19/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/06/2020 10/06/2020 25/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/03/2020 20/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 04/12/2019 05/12/2019 16/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 28/10/2019 29/10/2019 10/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 6 bản ghi