Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CAV
CTCP Dây cáp điện Việt Nam
70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
02838299443
0300381564
03000 - Công nghiệp
Lê Quang Đình - Tổng giám đốc
Lê Quang Đình
Hủy tự nguyện
Hủy giao dịch
21/05/2021
576.000.000
57.489.430
57.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/07/2021 06/07/2021 23/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 1 bản ghi