Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CAP
Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
Số nhà 279 đường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái,
0293.862.278
5200116441
03000 - Công nghiệp
Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Phòng KT
Bình thường
Hoạt động
09/01/2008
52.360.230
5.236.023
5.236.023
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/03/2021 30/03/2021 28/04/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 06/11/2020 09/11/2020 30/11/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/05/2020 26/05/2020 25/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/10/2019 29/10/2019 24/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 29/08/2019 30/08/2019 Trả CP thưởng
6 29/08/2019 30/08/2019 25/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi