Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CAN
CTCP Đồ hộp Hạ Long
71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
84.31.3 836 692/ 3 836 692
0200344752
03000 - Công nghiệp
Kek Chin Ann - Chủ tịch HĐQT
Trần Công Toàn - Trưởng phòng kế hoạch
Bình thường
Hoạt động
12/06/2009
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/07/2021 08/07/2021 27/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/05/2021 05/05/2021 04/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 03/09/2020 04/09/2020 25/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 09/06/2020 10/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 06/04/2020 07/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi