Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BVS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Tầng 2-3, Tòa nhà 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm
024.39288080
4640/GPUB
10000 - Tài chính
Nhữ Đình Hòa - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Nhữ Đình Hòa - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/12/2006
722.339.370
72.218.737
72.233.937
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/10/2019 15/10/2019 20/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 23/05/2019 24/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 13/03/2019 14/03/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/12/2018 28/12/2018 28/02/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 13/07/2018 16/07/2018 09/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 16/05/2018 17/05/2018 05/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 29/03/2018 30/03/2018 20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi