Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BST
CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận
70 Nguyễn Văn Trỗi – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận
062 3816118
3400393632
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Trần Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Khoa Tuyển - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
18/12/2008
11.000.000
1.100.000
1.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/03/2022 10/03/2022 06/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 06/01/2022 07/01/2022 24/01/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 26/03/2021 29/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 21/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi