Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BSC
CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
84-8) 3914 0932 - 3914 0933
0305246978
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Nguyễn Lê Dũng - Tổng Giám đốc
Trương Quang Thống - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/01/2011
31.507.470
3.150.747
3.150.747
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/07/2021 30/07/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 19/03/2021 22/03/2021 19/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 05/06/2020 08/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 11/03/2020 12/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi