Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BPC
CTCP Vicem Bao bì Bỉm sơn
Phường Lam Sơn Thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa
0373 825632
2800508928
03000 - Công nghiệp
Trịnh Văn Diễn - Giám đốc
Mai Viết Dụng - Ủy viên hội đồng quản trị - Kế Toán Trưởng Công ty
Bình thường
Hoạt động
08/06/2009
38.000.000
3.800.000
3.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/10/2021 06/10/2021 29/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 23/03/2021 24/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/11/2020 05/11/2020 25/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi