Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BCC
CTCP Xi măng Bỉm Sơn
Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
0373824242
2800232620
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Hoành Vân - Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Sơn - Trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính
Bình thường
Hoạt động
24/11/2006
1.232.098.120
123.209.812
110.010.054
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/09/2020 25/09/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 01/06/2020 02/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/02/2020 28/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 15/03/2019 18/03/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi