Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ATS
CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco
Thông Phú Long 3, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
02473059886
0100830798
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Thanh Vân - Giám đốc
Nguyễn Thị Hà - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
29/03/2016
35.000.000
3.500.000
3.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/05/2021 05/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 10/08/2020 11/08/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 06/04/2020 07/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi