Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
APP
CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ
Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
04 36785060
0101438047
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Hoàng Trung Dũng - Tổng giám đốc
Hoàng Trung Dũng - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/10/2010
47.246.320
4.724.632
4.724.632
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/06/2021 24/06/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 30/03/2021 31/03/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 08/06/2020 09/06/2020 25/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 01/04/2020 03/04/2020 27/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 12/09/2019 13/09/2019 Trả cổ tức bằng CP
    Tổng số 5 bản ghi