Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AME
CTCP Alphanam E&C
Số 47 Vũ Trọng Phụng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
04.35587979
0103014620
04000 - Xây dựng
Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
02/06/2010
252.000.000
25.200.000
25.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2021 26/03/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/06/2020 08/06/2020 22/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/03/2020 31/03/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi