Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AMC
CTCP Khoáng sản Á Châu
Lô 32 C, Khu Công Nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An
(+84).038.3791777
2703001715
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Lê Đình Hùng - Giám đốc
Lê Xuân Chiêu - Quyền trưởng phòng tổ chức
Bình thường
Hoạt động
15/02/2012
28.500.000
2.850.000
2.850.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/07/2022 06/07/2022 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 09/06/2022 10/06/2022 20/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/03/2022 16/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 21/06/2021 22/06/2021 09/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 16/03/2021 17/03/2021 17/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi