Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ADC
Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
187B Giảng Võ, Q.Đống Đa, Hà Nội
0102365521
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Phạm Văn Thắng - Giám đốc
Phạm Văn Thắng - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
24/12/2010
30.600.000
3.060.000
3.060.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/05/2021 28/05/2021 15/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/03/2021 22/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 10/03/2020 11/03/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 10/03/2020 11/03/2020 16/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi