Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AAV
CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc
Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
84-320.6266066
0800819038
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Phạm Quang Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phan Văn Hải - Chánh Văn phòng kiêm Người phụ trách quản trị công ty
Bình thường
Hoạt động
25/06/2018
366.561.800
66.656.180
36.656.180
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/08/2021 06/08/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 08/07/2021 09/07/2021 Trả cổ tức bằng CP
3 25/03/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 23/03/2020 24/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi