Thống kê
STT Ngày Thống kê thông tin chỉ số Quy mô Giao dịch NĐT NN theo chỉ số Top 10 Vốn hóa
1 21/02/2018
2 13/02/2018
3 12/02/2018
4 09/02/2018
5 08/02/2018
6 07/02/2018
7 06/02/2018
8 05/02/2018
9 02/02/2018
10 01/02/2018