Thống kê
STT Ngày Thống kê thông tin chỉ số Quy mô Giao dịch NĐT NN theo chỉ số Top 10 Vốn hóa
1 09/07/2020
2 08/07/2020
3 07/07/2020
4 06/07/2020
5 03/07/2020
6 02/07/2020
7 01/07/2020