Thống kê
STT Ngày Thống kê thông tin chỉ số Quy mô Giao dịch NĐT NN theo chỉ số Top 10 Vốn hóa
1 14/12/2018
2 13/12/2018
3 12/12/2018
4 11/12/2018
5 10/12/2018
6 07/12/2018
7 06/12/2018
8 05/12/2018
9 04/12/2018
10 03/12/2018