Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 27/09/2017
Giá trị 198,09
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 38.388.869.079,84
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 198,09 (Ngày 26/09/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 139 (Ngày 13/12/2016)