Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 27/09/2017
Giá trị 107,91
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 95.421.827.241,37
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 107,91 (Ngày 26/09/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 77,88 (Ngày 13/12/2016)