Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 22/02/2018
Giá trị 124,70
Thay đổi (theo điểm) -1,15
% thay đổi -0,92
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 117.650.608.330,67
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 127,36 (Ngày 30/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 86,55 (Ngày 06/03/2017)