Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 22/02/2018
Giá trị 302,50
Thay đổi (theo điểm) -4,46
% thay đổi -1,45
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 46.373.862.826,73
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 326,03 (Ngày 30/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 191,65 (Ngày 03/03/2017)