Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 21/03/2019
Giá trị 257,07
Thay đổi (theo điểm) -5,17
% thay đổi -1,97
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 41.618.561.752,65
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 330,35 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 219,95 (Ngày 05/07/2018)