Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 25/06/2018
Giá trị 255,46
Thay đổi (theo điểm) 0,12
% thay đổi 0,05
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 37.354.063.580,29
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 330,35 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 221,36 (Ngày 24/07/2017)