Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 08/08/2022
Giá trị 788,35
Thay đổi (theo điểm) 2,99
% thay đổi 0,38
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 96.064.981.576,81
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 1.236,64 (Ngày 07/01/2022)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 661,22 (Ngày 21/06/2022)