Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 20/09/2018
Giá trị 273,08
Thay đổi (theo điểm) 2,95
% thay đổi 1,09
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 40.675.521.085,86
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 330,35 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 219,95 (Ngày 05/07/2018)