Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 19/04/2019
Giá trị 161,02
Thay đổi (theo điểm) 0,01
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 85.356.555.210,31
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 197,91 (Ngày 07/05/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 143,18 (Ngày 05/07/2018)