Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 20/09/2018
Giá trị 177,28
Thay đổi (theo điểm) 1,65
% thay đổi 0,94
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 90.799.120.033,02
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 218,95 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 143,18 (Ngày 05/07/2018)