Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 25/06/2018
Giá trị 171,26
Thay đổi (theo điểm) -0,04
% thay đổi -0,03
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 91.229.459.108,88
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 218,95 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 140,28 (Ngày 24/07/2017)