Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 29/05/2020
Giá trị 171,92
Thay đổi (theo điểm) 0,09
% thay đổi 0,05
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 90.178.326.439,23
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 179,54 (Ngày 05/03/2020)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 142,24 (Ngày 31/03/2020)