Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 22/02/2018
Giá trị 194,05
Thay đổi (theo điểm) -2,05
% thay đổi -1,05
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 93.767.356.600,83
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 198,92 (Ngày 30/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 123,99 (Ngày 06/03/2017)