Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 08/08/2022
Giá trị 324,36
Thay đổi (theo điểm) 1,23
% thay đổi 0,38
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 135.134.953.386,7
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 572,88 (Ngày 07/01/2022)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 279,09 (Ngày 21/06/2022)