Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 25/11/2020
Giá trị 231,23
Thay đổi (theo điểm) 0,10
% thay đổi 0,04
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 127.910.085.066,96
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 232 (Ngày 23/11/2020)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 142,24 (Ngày 31/03/2020)