Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 20/01/2021
Giá trị 265,78
Thay đổi (theo điểm) -5,67
% thay đổi -2,09
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 73.402.194.950,95
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 293,25 (Ngày 15/01/2021)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 142,24 (Ngày 31/03/2020)