Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 14/12/2018
Giá trị 125,12
Thay đổi (theo điểm) 0,75
% thay đổi 0,6
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 6.987.644.374,93
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 154,26 (Ngày 23/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 111,06 (Ngày 11/07/2018)