Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 25/06/2018
Giá trị 121,86
Thay đổi (theo điểm) -0,35
% thay đổi -0,29
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 7.346.768.068,13
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 162,25 (Ngày 04/12/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 118,88 (Ngày 28/05/2018)