Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 21/02/2019
Giá trị 125,72
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 6.972.349.426,37
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 152,49 (Ngày 05/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 111,06 (Ngày 11/07/2018)