Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 22/02/2018
Giá trị 143,27
Thay đổi (theo điểm) -2,12
% thay đổi -1,46
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 8.049.978.849,18
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 162,25 (Ngày 04/12/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 132,92 (Ngày 01/03/2017)