Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 08/08/2022
Giá trị 420,80
Thay đổi (theo điểm) 5,05
% thay đổi 1,22
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 25.071.816.711,34
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 660,6 (Ngày 21/03/2022)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 246,3 (Ngày 24/08/2021)