Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 20/09/2018
Giá trị 123,64
Thay đổi (theo điểm) 0,72
% thay đổi 0,59
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 7.169.458.895,63
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 162,25 (Ngày 04/12/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 111,06 (Ngày 11/07/2018)