Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 10/07/2020
Giá trị 123,29
Thay đổi (theo điểm) 0,13
% thay đổi 0,11
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 8.932.248.426,08
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 133,45 (Ngày 28/08/2019)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 100,38 (Ngày 31/03/2020)