Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 19/04/2019
Giá trị 120,35
Thay đổi (theo điểm) 0,16
% thay đổi 0,13
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 6.516.251.128,62
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 136,21 (Ngày 24/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 111,06 (Ngày 11/07/2018)