Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 20/01/2021
Giá trị 204,39
Thay đổi (theo điểm) -2,60
% thay đổi -1,26
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 9.604.423.418,91
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 218,17 (Ngày 18/01/2021)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 100,38 (Ngày 31/03/2020)