Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 19/07/2019
Giá trị 124,95
Thay đổi (theo điểm) 0,25
% thay đổi 0,2
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 6.541.592.839,98
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 132,04 (Ngày 06/03/2019)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 116,46 (Ngày 25/07/2018)