Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 22/01/2021
Giá trị 215,32
Thay đổi (theo điểm) 0,08
% thay đổi 0,04
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 9.991.186.835,67
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 218,17 (Ngày 18/01/2021)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 100,38 (Ngày 31/03/2020)