Tin tức sự kiện
Trong tháng 3, có 1 mã sản phẩm là VN30F1902 đáo hạn ngày 21/3/2019 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1905 vào ngày 22/3/2019. Tại thời điểm cuối tháng 3 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1904, VN30F1905, VN30F1906 và VN30F1909.
Trong tháng 3/2019, giao dịch trên TTCK phái sinh tuy có giảm trong thời điểm cuối tháng nhưng vẫn có dấu hiệu phục hồi so với tháng 2 khi KLGD bình quân đạt 126.052 hợp đồng/phiên, tăng 15% so với tháng trước. Ngoại trừ thời điểm giữa tháng và cuối tháng khi điểm chỉ số VN30 không biến động nhiều, KLGD của các phiên giao dịch còn lại đều trên mức 100.000 hợp đồng/phiên. Phiên giao dịch ngày 7/3/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 181.709 hợp đồng.   
  
Bảng
1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường tháng 3/2019
TT Chỉ tiêu Đơn vị Tháng 2.2019 Tháng 3.2019 Tăng/giảm (%)
1 Khối lượng giao dịch bình quân phiên Hợp đồng 109.509 126.052 15,02%
2 Khối lượng OI (cuối kỳ) Hợp đồng 18.403 23.876 29,03%
 
Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tăng 29,03% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 29/3/2019, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 23.876 hợp đồng. Tháng 3 cũng là tháng có khối lượng mở OI đạt kỷ lục tính từ ngày khai trương thị trường với 26.001 hợp đồng tại ngày 27/3/2019.
 
Hình 1: Tổng hợp  KLGD, OI và VN30 Index

 
Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối  tháng 3, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 67.387 tài khoản, tăng 5,51% so với tháng trước.
Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này vẫn tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhưng đã giảm so với các tháng trước, chiếm 97,64% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) cũng tăng lên mức 2,11%.
Giao dịch của NĐT nước ngoài trong tháng 3 cũng tăng mạnh, đạt 13.360 hợp đồng, gấp 2,4 lần so với tháng trước, chiếm 0,26% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Đây cũng là tỉ trọng giao dịch lớn nhất của nhà đầu tư  nước ngoài từ thời điểm khai trương thị trường.
 
Hình 2: Sự tăng trưởng số lượng tài khoản trên TTCKPS