TIN TỨC SỰ KIỆN


Ngày 15/3/2019, 16,8 triệu cổ phiếu CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch đạt 168 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay đã có 8 công ty chứng khoán đăng ký giao dịch trên UPCoM.
CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam
- Mã chứng khoán: CSI
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 16.800.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 168.000.000.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.800 đồng/cổ phiếu    
 
CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS), tiền thân là CTCP Chứng khoán Phượng Hoàng, thành lập năm 2008 với vốn điều lệ là 35 tỷ đồng. Tháng 12/2009, công ty chính thức trở thành thành viên thứ 98 của Sở GDCK Hà Nội. Năm 2016, công ty được UBCK Nhà nước chấp thuận đổi tên thành CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
Hoạt động kinh doanh chính của công ty gồm các mảng dịch vụ chứng khoán, bao gồm môi giới, dịch vụ hỗ trợ tài chính, quản lý chứng khoán (lưu ký chứng khoán, quản lý sổ cổ đông, quản lý trái phiếu), đại lý đấu giá bán cổ phần; dịch vụ ngân hàng đầu tư với các loại hình dịch vụ tư vấn (bao gồm: tư vấn phát hành chứng khoán; tư vấn đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán; tư vấn cổ phần hóa, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tư vấn bán đấu giá cổ phần; tư vấn mua bánm sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn chuyển nhượng vốn nhà nước; tư vấn họp đại hội cổ đông); tư vấn đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gần đây:
                                                                                                                                                                                   Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2017 2018
Tổng giá trị tài sản 50 158,1
Vốn chủ sở hữu 44,2 157,5
Doanh thu hoạt động 2,4 17,5
Lợi nhuận sau thuế (6,8) 5,3
Giá trị sổ sách (đồng/CP) 7.379 9.378
                                                                                                              (Nguồn:BCTC đã kiểm toán năm 2018 của công ty)
 
Trong năm 2019, công ty sẽ mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh về cả quy mô và giá trị, nổi bật là chú trọng phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư, đẩy mạnh tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu donah nghiệp và tư vấn M&A kết nối các bên bán trong nước với các bên mua nước ngoài.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:
                                                                                                                                                                                 Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2019 2020
Vốn điều lệ 800 800
Doanh thu thuần 120 200
Lợi nhuận sau thuế 15 30
Cổ tức (%) - 2
                                       (Nguồn: Kế hoạch do Ban lãnh đạo công ty đề ra sẽ được trình thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2019)