HNX30 198,09 0,00 0,00
HNX30TRI 246,54 0,00 0,00
Xây dựng 152,27 0,00 0,00
Tài chính 179,42 0,00 0,00
HNX Index 107,91 0,00 0,00
Large 160,83 0,00 0,00
Công nghiệp 226,68 0,00 0,00
Mid/Small 170,38 0,00 0,00
UPCoM Index 54,26 0,00 0,00
UPCOM Large Index 91,64 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 102,99 0,00 0,00
UPCOM Small Index 99,94 0,00 0,00
VNX50 1.218,26 0,00 0,00
VNX Allshare 1.190,17 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>