HNX30 373,53 -1,72 -0,46
HNX30TRI 517,21 -2,38 -0,46
Xây dựng 236,24 -0,06 -0,03
Tài chính 426,23 0,36 0,08
HNX Index 247,94 -4,43 -1,76
Large 275,12 -0,79 -0,29
Công nghiệp 235,42 1,00 0,43
Mid/Small 577,53 -19,60 -3,28
UPCoM Index 77,46 0,31 0,40
UPCOM Large Index 127,90 0,66 0,52
UPCOM Medium Index 179,67 0,23 0,13
UPCOM Small Index 126,29 0,51 0,40
VNX50 1.964,07 0,00 0,00
VNX Allshare 1.821,68 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>