HNX30 196,03 -3,48 -1,75
HNX30TRI 244,90 -4,35 -1,75
Xây dựng 151,79 -3,52 -2,27
Tài chính 177,85 -3,89 -2,14
HNX Index 106,24 -1,90 -1,76
Large 156,85 -3,60 -2,25
Công nghiệp 221,73 -2,50 -1,12
Mid/Small 171,93 -0,86 -0,50
UPCoM Index 53,79 -0,60 -1,10
UPCOM Large Index 89,16 -1,12 -1,24
UPCOM Medium Index 104,72 -0,80 -0,76
UPCOM Small Index 102,13 -1,24 -1,20
VNX50 1.234,56 -11,30 -0,91
VNX Allshare 1.191,84 -11,63 -0,97
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>