HNX30 239,64 1,90 0,80
HNX30TRI 327,40 2,60 0,80
Xây dựng 152,53 0,70 0,46
Tài chính 248,34 1,86 0,75
HNX Index 129,20 0,73 0,57
Large 198,78 1,41 0,72
Công nghiệp 191,65 0,38 0,20
Mid/Small 178,79 -0,19 -0,11
UPCoM Index 60,59 0,72 1,20
UPCOM Large Index 96,01 1,81 1,93
UPCOM Medium Index 147,59 -0,70 -0,47
UPCOM Small Index 108,81 0,44 0,41
VNX50 1.406,10 14,76 1,06
VNX Allshare 1.306,13 12,31 0,95
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>