HNX30 190,27 1,35 0,72
HNX30TRI 252,62 1,79 0,72
Xây dựng 130,51 2,72 2,13
Tài chính 164,52 1,32 0,81
HNX Index 102,35 0,68 0,67
Large 155,01 1,18 0,76
Công nghiệp 186,67 0,01 0,01
Mid/Small 153,09 0,41 0,27
UPCoM Index 57,55 0,20 0,34
UPCOM Large Index 90,77 0,33 0,37
UPCOM Medium Index 134,96 0,58 0,43
UPCOM Small Index 107,43 0,00 0,00
VNX50 1.457,66 3,62 0,25
VNX Allshare 1.340,91 4,48 0,34
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>