HNX30 213,66 -0,51 -0,24
HNX30TRI 291,03 -0,70 -0,24
Xây dựng 126,35 -1,23 -0,97
Tài chính 225,12 -0,80 -0,35
HNX Index 116,10 -0,19 -0,17
Large 178,23 -0,18 -0,10
Công nghiệp 180,19 0,40 0,22
Mid/Small 162,27 -0,74 -0,46
UPCoM Index 56,78 0,26 0,47
UPCOM Large Index 88,97 0,60 0,68
UPCOM Medium Index 140,70 -0,28 -0,20
UPCOM Small Index 106,05 0,53 0,51
VNX50 1.309,38 4,66 0,36
VNX Allshare 1.209,73 3,66 0,30
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>