HNX30 742,73 0,00 0,00
HNX30TRI 1.050,25 0,00 0,00
Xây dựng 498,35 0,00 0,00
Tài chính 961,98 0,00 0,00
HNX Index 446,41 0,00 0,00
Large 515,01 0,00 0,00
Công nghiệp 333,79 0,00 0,00
Mid/Small 1.043,10 0,00 0,00
UPCoM Index 110,85 0,00 0,00
UPCOM Large Index 185,77 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 238,17 0,00 0,00
UPCOM Small Index 179,45 0,00 0,00
VNX50 2.567,83 0,00 0,00
VNX Allshare 2.497,10 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>