HNX30 203,18 0,00 0,00
HNX30TRI 254,52 0,00 0,00
Xây dựng 153,80 0,00 0,00
Tài chính 180,61 0,00 0,00
HNX Index 108,02 0,00 0,00
Large 161,10 0,00 0,00
Công nghiệp 220,71 0,00 0,00
Mid/Small 168,22 0,00 0,00
UPCoM Index 53,57 0,00 0,00
UPCOM Large Index 88,78 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 105,23 0,00 0,00
UPCOM Small Index 100,75 0,00 0,00
VNX50 1.385,32 0,00 0,00
VNX Allshare 1.306,61 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>