HNX30 734,63 6,60 0,91
HNX30TRI 1.039,63 9,34 0,91
Xây dựng 506,23 0,75 0,15
Tài chính 937,76 16,05 1,74
HNX Index 416,73 5,46 1,33
Large 459,76 4,47 0,98
Công nghiệp 316,29 4,54 1,46
Mid/Small 1.129,50 26,37 2,39
UPCoM Index 109,69 0,96 0,88
UPCOM Large Index 187,22 2,98 1,62
UPCOM Medium Index 221,53 -0,37 -0,17
UPCOM Small Index 176,61 0,48 0,27
VNX50 2.557,03 25,83 1,02
VNX Allshare 2.480,27 26,61 1,08
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>