HNX30 185,23 0,76 0,41
HNX30TRI 241,08 0,99 0,41
Xây dựng 121,25 1,63 1,36
Tài chính 175,42 -0,40 -0,23
HNX Index 102,67 0,14 0,13
Large 156,50 0,23 0,14
Công nghiệp 182,39 -0,35 -0,19
Mid/Small 149,37 0,12 0,08
UPCoM Index 53,89 0,03 0,06
UPCOM Large Index 86,77 0,05 0,05
UPCOM Medium Index 118,70 0,38 0,32
UPCOM Small Index 101,84 -0,25 -0,25
VNX50 1.380,58 3,95 0,29
VNX Allshare 1.273,21 3,52 0,28
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>