HNX30 201,73 0,00 0,00
HNX30TRI 262,97 0,00 0,00
Xây dựng 128,14 0,00 0,00
Tài chính 187,70 0,00 0,00
HNX Index 110,06 0,00 0,00
Large 168,56 0,00 0,00
Công nghiệp 188,27 0,00 0,00
Mid/Small 156,75 0,00 0,00
UPCoM Index 57,10 0,00 0,00
UPCOM Large Index 92,43 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 125,54 0,00 0,00
UPCOM Small Index 105,39 0,00 0,00
VNX50 1.524,45 0,00 0,00
VNX Allshare 1.400,50 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>