HNX30 554,24 2,11 0,38
HNX30TRI 788,35 2,99 0,38
Xây dựng 420,80 5,05 1,22
Tài chính 717,11 3,33 0,47
HNX Index 301,33 1,43 0,48
Large 324,36 1,23 0,38
Công nghiệp 282,92 1,93 0,69
Mid/Small 878,21 6,47 0,74
UPCoM Index 92,32 1,00 1,09
UPCOM Large Index 152,94 2,05 1,36
UPCOM Medium Index 197,38 1,72 0,88
UPCOM Small Index 165,10 0,58 0,35
VNX50 2.074,43 7,74 0,37
VNX Allshare 2.038,30 8,67 0,43
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>