HNX30 215,49 -2,26 -1,04
HNX30TRI 272,65 -2,67 -0,97
Xây dựng 124,91 -0,65 -0,52
Tài chính 202,05 -2,80 -1,37
HNX Index 117,12 -0,99 -0,83
Large 180,46 -1,80 -0,99
Công nghiệp 193,79 -1,34 -0,68
Mid/Small 163,54 -0,30 -0,19
UPCoM Index 53,69 -0,38 -0,71
UPCOM Large Index 88,12 -0,90 -1,01
UPCOM Medium Index 113,35 0,03 0,03
UPCOM Small Index 99,50 -0,49 -0,49
VNX50 1.482,47 -21,15 -1,41
VNX Allshare 1.361,70 -16,03 -1,16
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>