HNX30 257,30 4,21 1,66
HNX30TRI 324,45 5,30 1,66
Xây dựng 146,14 0,09 0,06
Tài chính 252,93 3,93 1,58
HNX Index 133,10 1,81 1,38
Large 210,46 3,62 1,75
Công nghiệp 215,71 -1,89 -0,87
Mid/Small 167,04 -0,26 -0,16
UPCoM Index 61,80 0,22 0,35
UPCOM Large Index 107,87 0,49 0,46
UPCOM Medium Index 115,44 0,49 0,43
UPCOM Small Index 100,82 -0,33 -0,33
VNX50 1.741,45 8,16 0,47
VNX Allshare 1.587,28 6,83 0,43
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>