HNX30 248,08 3,84 1,57
HNX30TRI 313,22 4,85 1,57
Xây dựng 140,76 0,87 0,62
Tài chính 248,39 2,93 1,19
HNX Index 132,58 1,52 1,16
Large 209,07 2,56 1,24
Công nghiệp 206,91 1,17 0,57
Mid/Small 168,30 1,40 0,84
UPCoM Index 58,25 0,44 0,77
UPCOM Large Index 98,36 0,73 0,75
UPCOM Medium Index 116,46 0,97 0,84
UPCOM Small Index 102,51 0,83 0,81
VNX50 1.719,38 33,37 1,98
VNX Allshare 1.562,77 25,35 1,65
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>