HNX30 186,86 0,00 0,00
HNX30TRI 250,29 0,00 0,00
Xây dựng 120,76 0,00 0,00
Tài chính 172,14 0,00 0,00
HNX Index 105,49 0,00 0,00
Large 160,64 0,00 0,00
Công nghiệp 186,18 0,00 0,00
Mid/Small 154,07 0,00 0,00
UPCoM Index 57,02 0,00 0,00
UPCOM Large Index 89,34 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 141,34 0,00 0,00
UPCOM Small Index 104,77 0,00 0,00
VNX50 1.515,39 0,00 0,00
VNX Allshare 1.377,76 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>