HNX30 272,00 -1,42 -0,52
HNX30TRI 376,24 -1,31 -0,35
Xây dựng 164,13 -1,23 -0,74
Tài chính 283,56 -2,33 -0,81
HNX Index 151,30 -0,68 -0,45
Large 234,37 -1,29 -0,55
Công nghiệp 200,28 0,29 0,14
Mid/Small 200,06 -0,32 -0,16
UPCoM Index 68,43 -0,59 -0,86
UPCOM Large Index 112,28 -1,76 -1,55
UPCOM Medium Index 159,95 -0,12 -0,08
UPCOM Small Index 112,63 0,24 0,21
VNX50 1.633,61 -1,74 -0,11
VNX Allshare 1.505,83 -1,52 -0,10
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>