HNX30 189,96 -1,39 -0,73
HNX30TRI 255,95 -1,87 -0,73
Xây dựng 116,92 -0,65 -0,55
Tài chính 190,16 -1,56 -0,82
HNX Index 107,79 -1,48 -1,35
Large 166,18 -2,44 -1,44
Công nghiệp 173,58 -1,66 -0,95
Mid/Small 149,04 -1,37 -0,91
UPCoM Index 54,98 -0,54 -0,97
UPCOM Large Index 84,55 -1,07 -1,25
UPCOM Medium Index 139,13 -1,03 -0,73
UPCOM Small Index 107,47 -0,06 -0,06
VNX50 1.361,09 -27,98 -2,01
VNX Allshare 1.237,55 -23,97 -1,90
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>