HNX30 181,79 -1,30 -0,71
HNX30TRI 244,19 -1,75 -0,71
Xây dựng 118,09 0,28 0,24
Tài chính 174,98 -1,77 -1,00
HNX Index 103,88 -0,43 -0,42
Large 158,93 -0,90 -0,56
Công nghiệp 176,20 0,49 0,28
Mid/Small 148,72 0,38 0,26
UPCoM Index 55,41 -0,04 -0,07
UPCOM Large Index 86,36 -0,17 -0,20
UPCOM Medium Index 135,86 0,22 0,16
UPCOM Small Index 106,33 0,23 0,22
VNX50 1.457,07 2,56 0,18
VNX Allshare 1.322,55 1,51 0,11
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>