HNX30 200,59 0,09 0,05
HNX30TRI 255,46 0,12 0,05
Xây dựng 121,86 -0,35 -0,29
Tài chính 195,60 -0,04 -0,02
HNX Index 111,99 0,01 0,01
Large 171,26 -0,04 -0,03
Công nghiệp 183,96 0,50 0,27
Mid/Small 161,02 0,29 0,18
UPCoM Index 52,02 0,21 0,41
UPCOM Large Index 84,01 0,38 0,45
UPCOM Medium Index 114,19 0,63 0,56
UPCOM Small Index 98,16 0,04 0,04
VNX50 1.531,88 9,69 0,64
VNX Allshare 1.395,73 8,77 0,63
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>