HNX30 191,59 -0,36 -0,19
HNX30TRI 245,92 -0,46 -0,19
Xây dựng 118,27 0,01 0,01
Tài chính 193,47 0,94 0,49
HNX Index 108,02 0,10 0,09
Large 164,58 0,14 0,08
Công nghiệp 187,07 1,66 0,90
Mid/Small 157,97 0,22 0,14
UPCoM Index 51,47 0,08 0,16
UPCOM Large Index 82,71 0,12 0,14
UPCOM Medium Index 112,72 0,56 0,50
UPCOM Small Index 98,92 0,00 0,00
VNX50 1.482,42 -1,01 -0,07
VNX Allshare 1.357,07 0,14 0,01
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>