HNX30 181,06 1,59 0,89
HNX30TRI 242,54 2,13 0,89
Xây dựng 122,17 -1,09 -0,88
Tài chính 168,49 -0,10 -0,06
HNX Index 102,58 0,21 0,21
Large 155,75 0,51 0,33
Công nghiệp 183,60 0,96 0,53
Mid/Small 151,95 -0,57 -0,38
UPCoM Index 55,77 -0,09 -0,16
UPCOM Large Index 87,18 -0,30 -0,34
UPCOM Medium Index 138,46 0,33 0,24
UPCOM Small Index 103,01 0,01 0,01
VNX50 1.447,37 3,02 0,21
VNX Allshare 1.323,62 2,34 0,18
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>