HNX30 212,25 2,29 1,09
HNX30TRI 273,08 2,95 1,09
Xây dựng 123,64 0,72 0,59
Tài chính 204,89 1,71 0,84
HNX Index 115,06 0,86 0,75
Large 177,28 1,65 0,94
Công nghiệp 204,72 0,70 0,34
Mid/Small 159,96 -0,17 -0,11
UPCoM Index 52,99 0,53 1,01
UPCOM Large Index 85,66 1,49 1,77
UPCOM Medium Index 115,03 -1,12 -0,97
UPCOM Small Index 100,07 -0,18 -0,18
VNX50 1.537,25 12,97 0,85
VNX Allshare 1.409,09 10,55 0,75
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>