HNX30 545,73 1,65 0,30
HNX30TRI 774,67 2,35 0,30
Xây dựng 392,78 11,95 3,14
Tài chính 765,22 -6,24 -0,81
HNX Index 307,02 -1,01 -0,33
Large 326,56 -1,58 -0,48
Công nghiệp 292,29 1,08 0,37
Mid/Small 924,31 0,81 0,09
UPCoM Index 94,11 -0,47 -0,50
UPCOM Large Index 156,00 -1,57 -0,99
UPCOM Medium Index 200,78 0,31 0,16
UPCOM Small Index 165,27 0,48 0,29
VNX50 2.073,10 -0,88 -0,04
VNX Allshare 2.041,69 3,83 0,19
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>