HNX30 582,64 -2,41 -0,41
HNX30TRI 815,27 -3,37 -0,41
Xây dựng 285,70 2,97 1,05
Tài chính 818,44 2,21 0,27
HNX Index 358,87 0,90 0,25
Large 415,50 0,36 0,09
Công nghiệp 310,37 -0,36 -0,11
Mid/Small 840,79 7,49 0,90
UPCoM Index 97,45 0,05 0,05
UPCOM Large Index 167,15 0,50 0,30
UPCOM Medium Index 204,33 -2,53 -1,22
UPCOM Small Index 156,25 1,10 0,71
VNX50 2.418,45 1,29 0,05
VNX Allshare 2.282,55 -1,23 -0,05
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>