HNX30 240,47 -3,55 -1,45
HNX30TRI 302,50 -4,46 -1,45
Xây dựng 143,27 -2,12 -1,46
Tài chính 231,77 -2,94 -1,25
HNX Index 124,70 -1,15 -0,92
Large 194,05 -2,05 -1,05
Công nghiệp 219,26 -1,03 -0,47
Mid/Small 167,06 -0,67 -0,40
UPCoM Index 59,30 -0,07 -0,12
UPCOM Large Index 101,98 0,03 0,03
UPCOM Medium Index 112,70 -0,20 -0,18
UPCOM Small Index 100,88 -0,63 -0,62
VNX50 1.650,04 -17,67 -1,06
VNX Allshare 1.510,99 -14,36 -0,94
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>