HNX30 186,31 1,83 0,99
HNX30TRI 241,67 2,37 0,99
Xây dựng 119,83 0,43 0,36
Tài chính 188,17 1,38 0,74
HNX Index 103,95 0,93 0,91
Large 158,29 1,66 1,06
Công nghiệp 190,94 -1,39 -0,72
Mid/Small 151,86 0,35 0,23
UPCoM Index 52,40 0,38 0,74
UPCOM Large Index 84,79 0,85 1,01
UPCOM Medium Index 110,55 -0,02 -0,02
UPCOM Small Index 101,23 0,09 0,09
VNX50 1.392,71 30,40 2,23
VNX Allshare 1.286,22 24,24 1,92
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>