HNX30 193,17 0,00 0,00
HNX30TRI 251,82 0,00 0,00
Xây dựng 125,72 0,00 0,00
Tài chính 183,02 0,00 0,00
HNX Index 106,30 0,00 0,00
Large 162,89 0,00 0,00
Công nghiệp 186,44 0,00 0,00
Mid/Small 151,04 0,00 0,00
UPCoM Index 55,47 0,00 0,00
UPCOM Large Index 89,80 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 121,37 0,00 0,00
UPCOM Small Index 102,35 0,00 0,00
VNX50 1.481,37 0,00 0,00
VNX Allshare 1.359,62 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>