HNX30 255,36 -1,13 -0,44
HNX30TRI 349,90 -1,54 -0,44
Xây dựng 154,36 -1,08 -0,69
Tài chính 262,21 -1,53 -0,58
HNX Index 138,41 -0,62 -0,45
Large 215,86 -0,88 -0,40
Công nghiệp 197,00 -0,54 -0,28
Mid/Small 179,67 -1,21 -0,67
UPCoM Index 63,28 -0,29 -0,46
UPCOM Large Index 101,80 -0,70 -0,68
UPCOM Medium Index 151,05 -0,04 -0,02
UPCOM Small Index 108,56 0,01 0,01
VNX50 1.531,28 5,88 0,39
VNX Allshare 1.405,36 3,66 0,26
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>