HNX30 367,56 -3,42 -0,92
HNX30TRI 508,68 -4,73 -0,92
Xây dựng 215,32 0,08 0,04
Tài chính 437,70 -5,43 -1,23
HNX Index 240,12 -0,16 -0,07
Large 277,74 -3,66 -1,30
Công nghiệp 223,13 0,19 0,08
Mid/Small 534,77 7,13 1,35
UPCoM Index 77,60 0,13 0,17
UPCOM Large Index 128,29 0,46 0,36
UPCOM Medium Index 178,91 -1,62 -0,90
UPCOM Small Index 126,53 0,59 0,46
VNX50 1.902,30 6,66 0,35
VNX Allshare 1.766,65 5,52 0,31
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>