HNX30 503,85 9,54 1,93
HNX30TRI 700,95 13,27 1,93
Xây dựng 237,61 0,84 0,35
Tài chính 707,77 15,86 2,29
HNX Index 314,85 3,88 1,25
Large 373,61 5,04 1,37
Công nghiệp 258,38 0,65 0,25
Mid/Small 673,82 6,31 0,95
UPCoM Index 86,93 0,79 0,92
UPCOM Large Index 147,39 1,79 1,23
UPCOM Medium Index 191,63 0,70 0,37
UPCOM Small Index 137,88 0,61 0,44
VNX50 2.384,00 37,36 1,59
VNX Allshare 2.175,01 32,51 1,52
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>