HNX30 183,07 3,43 1,91
HNX30TRI 227,28 4,26 1,91
Xây dựng 149,25 1,76 1,19
Tài chính 171,27 4,82 2,90
HNX Index 99,43 1,62 1,65
Large 144,82 3,06 2,16
Công nghiệp 213,37 2,60 1,23
Mid/Small 166,75 0,61 0,36
UPCoM Index 55,93 0,48 0,87
UPCOM Large Index 96,26 0,49 0,52
UPCOM Medium Index 103,61 2,53 2,51
UPCOM Small Index 99,54 -0,17 -0,17
VNX50 1.141,34 0,00 0,00
VNX Allshare 1.135,54 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>