YC Chart YC Chart

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Tổng Quan Tổng Quan

KHCL Khối lượng Giá sạch gần nhất Lợi suất gần nhất Thay đổi Coupon Ngày đáo hạn Ngày giao dịch Loại tiền tệ
Coupon 10 Năm 2,000,000 99,222 6.3051 0.0000 6.2 06/10/2026 24/04/2017 VND
Coupon 7 Năm 500,000 112,662 5.6399 0.0398 7.8 31/08/2024 24/04/2017 VND
Coupon 12 Tháng 500,000 103,943 4 0.0000 8.4 31/03/2018 21/04/2017 VND
Coupon 15 Năm 2,000,000 103,130 6.85 0.0000 7.2 05/01/2032 24/04/2017 VND
Coupon 15 Năm 2,000,000 103,130 6.85 0.1099 7.2 05/01/2032 24/04/2017 VND
Coupon 2 Năm 1,000,000 101,618 4.68 0.0000 5.7 11/01/2019 24/04/2017 VND
Coupon 2 Năm 1,000,000 101,618 4.68 0.0002 5.7 11/01/2019 24/04/2017 VND
Coupon 20 Năm 1,000,000 102,066 7.2 0.0000 7.4 30/03/2037 24/04/2017 VND
Coupon 20 Năm 1,000,000 102,066 7.2 0.2450 7.4 30/03/2037 24/04/2017 VND
Coupon 3 Năm 500,000 101,267 4.9301 0.0000 5.4 15/04/2020 24/04/2017 VND
Coupon 30 Năm 910,000 99,068 7.68 0.0000 7.6 20/04/2047 24/04/2017 VND
Coupon 30 Năm 910,000 99,068 7.68 0.0200 7.6 20/04/2047 24/04/2017 VND
Coupon 5 Năm 500,000 98,350 5.6 0.0000 5.2 12/01/2022 20/04/2017 VND
Coupon 6 Tháng 370,000 102,158 4.3009 0.0000 10.8 15/04/2017 06/12/2016 VND
Coupon 7 Năm 500,000 112,662 5.6399 0.0000 7.8 31/08/2024 24/04/2017 VND
Coupon 10 Năm 2,000,000 99,222 6.3051 0.4251 6.2 06/10/2026 24/04/2017 VND

KHCL Khối lượng Giá sạch gần nhất Lợi suất gần nhất Thay đổi Coupon Ngày đáo hạn Ngày giao dịch Loại tiền tệ
12 Tháng 2,000,000 102,817 5.0584 0.0000 8.75 23/10/2016 28/12/2015 VND
3 Năm 100,000 103,368 5.9 0.0000 7.2 19/08/2019 20/09/2016 VND
10 Năm 2,000,000 100,649 7.2 0.0000 7.3 02/10/2024 05/12/2014 VND
15 Năm 500,000 99,970 7.55 0.0000 7.55 25/10/2031 08/12/2016 VND
5 Năm 1,000,000 100,420 5.75 0.0000 5.85 13/11/2019 19/11/2014 VND
2 Năm 300,000 108,267 6.5001 0.0000 10.64 14/11/2017 21/08/2015 VND

KHCL Khối lượng Giá sạch gần nhất Lợi suất gần nhất Thay đổi Coupon Ngày đáo hạn Ngày giao dịch Loại tiền tệ
6 Tháng 2,000,000 101,418 4.401 0.0000 9.6 11/06/2017 23/02/2017 VND
12 Tháng 900,000 100,842 4.2003 0.0000 5.4 27/01/2018 24/04/2017 VND
12 Tháng 900,000 100,842 4.2003 0.0000 5.4 27/01/2018 24/04/2017 VND
7 Năm 1,000,000 106,301 8.1093 0.0000 9.4 25/03/2023 23/08/2016 VND
5 Năm 1,000,000 99,860 5.33 0.0000 5.3 14/02/2022 28/03/2017 VND
2 Năm 1,500,000 102,361 4.7001 0.0000 6.3 25/11/2018 21/04/2017 VND
10 Năm 3,000,000 99,243 6.9029 0.0000 6.8 16/01/2027 21/04/2017 VND
15 Năm 180,000 102,114 7.35 0.0000 7.6 27/09/2031 13/04/2017 VND
3 Năm 4,000,000 116,984 5.2801 0.0000 11.5 29/04/2020 18/04/2017 VND


Ngày giao dịch Loại trái phiếu Số giao dịch Tổng KL giao dịch trong ngày Tổng GT giao dịch trong ngày Loại tiền tệ
24/04/2017 TPCP 43 56,170,000 5,909,782,570,000 VND
24/04/2017 TPCPBL 3 3,400,000 349,861,100,000 VND

Ngày giao dịch Số giao dịch Tổng KL giao dịch trong ngày Tổng GT giao dịch trong ngày Loại tiền tệ
24/04/2017 15 37,800,000 3,657,671,200,000 VND

STT Tên TCPH Loại TP Kỳ hạn Kiểu phát hành Ngày giờ mở thầu Khối lượng gọi thầu
1 Kho bạc Nhà nước Trái phiếu Chính phủ 30 Năm Lô lớn 26/04/2017 1,500,000,000,000
2 Kho bạc Nhà nước Trái phiếu Chính phủ 20 Năm Lô lớn 26/04/2017 1,000,000,000,000
3 Kho bạc Nhà nước Trái phiếu Chính phủ 15 Năm Lần đầu 26/04/2017 1,500,000,000,000
4 Kho bạc Nhà nước Trái phiếu Chính phủ 7 Năm Lô lớn 26/04/2017 1,000,000,000,000
5 Kho bạc Nhà nước Trái phiếu Chính phủ 5 Năm Lô lớn 26/04/2017 1,500,000,000,000


NewTPTD NewTPTD

Ngày giờ đăng tin Tiêu đề tin