YC Chart YC Chart

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

ASBAPP10001002 ASBAPP10001002

KHCL Khối lượng Giá sạch gần nhất Lợi suất gần nhất Thay đổi Coupon Ngày đáo hạn Ngày giao dịch Loại tiền tệ
6 Tháng 1,500,000 100,945 4.4994 0.0000 6.8 15/01/2016 31/07/2015 VND
10 Năm 1,000,000 96,835 6.75 0.0000 6.3 15/03/2025 16/07/2015 VND
15 Năm 2,500,000 99,914 7.5025 0.0000 7.5 28/02/2030 15/07/2015 VND
7 Năm 1,300,000 123,256 6.602 0.0000 11.1 20/02/2022 29/07/2015 VND
5 Năm 500,000 99,901 6.42 0.0401 6.4 30/06/2020 31/07/2015 VND
3 Năm 500,000 105,056 5.7001 0.0201 7.7 31/05/2018 31/07/2015 VND
2 Năm 500,000 108,534 5.46 0.3300 9.3 15/01/2018 31/07/2015 VND

KHCL Khối lượng Giá sạch gần nhất Lợi suất gần nhất Thay đổi Coupon Ngày đáo hạn Ngày giao dịch Loại tiền tệ
10 Năm 2,000,000 100,649 7.2 0.0000 7.3 02/10/2024 05/12/2014 VND
15 Năm 3,000,000 99,785 7.85 0.0000 7.83 02/10/2029 05/12/2014 VND
5 Năm 1,000,000 100,420 5.75 0.0000 5.85 13/11/2019 19/11/2014 VND
3 Năm 5,000,000 112,039 6.1999 0.0000 11 28/12/2017 02/03/2015 VND
2 Năm 1,000,000 107,115 4.8301 0.0000 8.75 23/10/2016 10/11/2014 VND

KHCL Khối lượng Giá sạch gần nhất Lợi suất gần nhất Thay đổi Ngày đáo hạn Ngày giao dịch Loại tiền tệ
2 Tháng 1,000,000 99,509 4.4804 0.0000 28/05/2013 17/04/2013 VND
3 Tháng 2,000,000 99,167 3.6196 0.0000 16/12/2014 22/09/2014 VND
12 Tháng 116,700 96,403 4.2905 0.0000 04/08/2015 01/10/2014 VND
1 Tháng 3,000,000 99,811 4.599 0.0000 10/02/2015 23/01/2015 VND
9 Tháng 2,500,000 97,789 4.1599 0.0000 16/06/2015 03/12/2014 VND
6 Tháng 3,000,000 98,330 4.4493 0.0000 15/12/2015 30/07/2015 VND

KHCL Khối lượng Giá sạch gần nhất Lợi suất gần nhất Thay đổi Coupon Ngày đáo hạn Ngày giao dịch Loại tiền tệ
6 Tháng 1,500,000 101,230 4.5996 0.0000 8.3 10/12/2015 30/07/2015 VND
7 Năm 1,120,000 107,059 7.7 0.0000 9 20/11/2022 22/06/2015 VND
5 Năm 870,000 112,834 8.1143 0.0000 11.5 29/04/2020 29/07/2015 VND
2 Năm 500,000 109,732 5.4002 0.0000 12.2 17/02/2017 31/07/2015 VND
10 Năm 600,000 88,359 11.2507 0.0000 9.2 14/10/2023 26/05/2014 VND
3 Năm 500,000 107,813 6.25 0.0000 9.1 13/09/2018 31/07/2015 VND
15 Năm 382,180 99,747 11.519395 0.0000 11.5 28/01/2026 26/10/2011 VND


Ngày giao dịch Thị trường Số giao dịch Tổng KL giao dịch trong ngày Tổng GT giao dịch trong ngày Loại tiền tệ
03/08/2015 TPCP 10 7,870,000 853,762,280,000 VND

Ngày giao dịch Thị trường Số giao dịch Tổng KL giao dịch trong ngày Tổng GT giao dịch trong ngày Loại tiền tệ
03/08/2015 TPCP 2 3,500,000 319,401,500,000 VND

STT Tên TCPH Loại TP Kỳ hạn Kiểu phát hành Ngày giờ mở thầu
1 Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu được CPBL 15 Năm Lần đầu 03/08/2015
2 Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu được CPBL 3 Năm Lần đầu 03/08/2015
3 Kho bạc Nhà nước Trái phiếu Chính phủ 15 Năm Lô lớn 06/08/2015
4 Kho bạc Nhà nước Trái phiếu Chính phủ 5 Năm Lô lớn 06/08/2015


NewTPTD NewTPTD

Ngày giờ đăng tin Tiêu đề tin