Web Content Display Web Content Display

Giới thiệu

Chỉ số UPCoM Premium Index là chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả công ty được lựa chọn từ Bảng UPCoM Premium đang đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo tiêu chí xây dựng chỉ số. Ngày cơ sở của chỉ số là 24/06/2016 với điểm cơ sở là 100.

Chỉ số UPCoM Premium Index áp dụng Tỷ lệ vốn hóa tối đa là 15%. Trong trường hợp tỷ trọng của cổ phiếu vượt quá 20% sẽ được điều chỉnh về 15%.

Chỉ số UPCoM Premium Index áp dụng tỷ lệ tự do chuyển nhượng theo quy định đã nêu tại Bộ Nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số cổ phiếu.

Chi tiết về tiêu chí và phương pháp lựa chọn cổ phiếu và quản lý chỉ số tại Bộ Nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số cổ phiếu.

Web Content Display Web Content Display

Phương pháp tính

(Xem file đính kèm)

HoSoHNX30 HoSoHNX30

Biểu đồ

Danh mục các thay đổi trong rổ chỉ số
STT Ngày Vào Ra
MCK Công ty MCK Công ty
loading