ETF01003-Thống kê sai lệch chỉ số

Thời gian NAV 1 lô
đầu kỳ
NAV 1 lô
cuối kỳ
Chỉ số cơ sở
đầu kỳ
Chỉ số cơ sở
cuối kỳ
Tracking difference
loading
Ghi chú: Dữ liệu trong bảng này do CT QLQ cung cấp. Giá trị dữ liệu được tính toán vào cuối ngày giao dịch liền trước.