TIN

Tài liệu đính kèm:
   HJS_2017.1.12_c2c1009_BC_quyet_toan_TC_quy__4_201_signed.pdf
   HJS_2017.1.12_53a248f_cv_05_TCKT_vv_Cong_bo_thong_tin__BCTH_Q4_2016_signed.pdf